Quy định về visa 494

Quy định về visa 494

Hiện nay, ngoài các loại visa như 462, 482, 500 thì visa 494 là visa tay nghề định cư…